Om de transitie naar een energieneutraal 2050 aan te jagen zijn koplopers nodig die het aandurven om de route naar energieneutrale kantoren te verkennen. Dat zijn eigenaren en gebruikers van bestaande kantoren die deze vraag durven te stellen aan de markt en bereid zijn om de samenwerking aan te gaan met andere partijen die ook hun nek durven uit te steken.

Binnen Kantoor vol Energie zijn een aantal van deze partijen in pilotprojecten actief, waarbij energieneutraal een belangrijke ambitie is. Omdat het uiteindelijk om echte projecten gaat, die ieder hun eigen dynamiek hebben, gebeuren er ook buiten het gezichtsveld van de trouwe volgers van Kantoor vol Energie zaken waar we geen invloed op kunnen of willen uitoefenen. Daarom geven we hier per pilotproject – indien mogelijk - een korte update over de stand van zaken.

FUMO: de ambitie energieneutraal is er nog steeds

Nadat op 14 november 2016 een marktontmoeting heeft plaatsgevonden, waar Isabella Diks (wethouder van Leeuwarden) heeft toegelicht wat de duurzame ambities van Leeuwarden zijn, is het aanbestedingsproces verder vorm gegeven. Het projectteam rondom FUMO heeft de voorbereiding voor de aanbesteding onder leiding van Antea voortgezet. Inmiddels is met de aanbestedingsprocedure een begin gemaakt en is deze op tendernet gepubliceerd. De begeleiding van de aanbesteding is in handen van een marktpartij en energieneutraliteit is een belangrijk onderdeel in de uitvraag.

RHDHV heeft nieuwe huisvesting

RHDHV wil samenwerken aan projecten die hun klanten helpen hun bronnen efficiënter te benutten en die bijdragen aan een betere samenleving. Dat is hun drijfveer: enhancing society together. De huisvesting van RHDHV is een mooi voorbeeld geworden van hoe energieneutraliteit als ambitie in de missie en doelen van de onderneming past.

Voor RHDHV is het herhuisvestingsproces inmiddels ten einde. Na hun zoektocht naar een plek waar zij hun ambities konden verwezenlijken, hebben zij uiteindelijk een voormalige Volkswagengarage aan de Contactweg in Amsterdam, na een ingrijpende verbouwing, op 1 mei in gebruik genomen. Conform de wens van RHDHV is het nieuwe onderkomen energieneutraal. Het gebouw huisvest behalve Royal Haskoning DHV nog een 50-tal kunstenaars, ontwerpers en ambachtslieden. 

De nieuwe huisvesting - Contact Amsterdam – moet uiteindelijk een levendige ontmoetingsplek worden waarbinnen jonge en meer gevestigde ‘makers’ vanuit verschillende disciplines samenwerken met de commerciële wereld. Dit alles met als doel om vernieuwende concepten en producten te ontwikkelen die bijdragen aan een duurzame samenleving. Contact Amsterdam wil uitgroeien tot een community van ‘connected creative makers’. RHDHV wil als hoofdhuurder de waarden van haar bedrijf expliciteren door haar kennis en kunde mee te nemen in samenwerkingsverbanden die bovenstaand doel nastreven.  Op maandag 26 juni staat van 15.30 tot 18.00 uur de officiële opening van het gebouw op de agenda.

Unica Geleen en Venlo blijkt nog een hele puzzel

Zowel in Geleen als in Venlo wordt er tussen de gebouweigenaar en de gebruikers nog druk overleg gevoerd over het aanpakken van de gebouwen, zodat deze een toonbeeld kunnen worden voor de business van Unica in de betreffende regio’s. Ook al ligt het nog zo voor de hand om deze panden te renoveren naar energieneutraal worstelen gebouweigenaar en gebruiker met de mogelijke kosten. Natuurlijk ziet iedereen de meerwaarde voor de business, maar uiteindelijk moet iemand de investering doen. Geduld is vooralsnog hier een schone zaak maar we zijn er zeker van dat de eigenaar en de gebruiker dit samen op weten te lossen. Kortom, wordt vervolgd….!

Tesselschadestraat Leeuwarden wordt showcase

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zit in de voorbereiding om het pand aan de Tesselschadestraat 4 in Leeuwarden te renoveren en in te richten als standaard Rijkskantoor. Het huidige monumentale pand heeft een duurzaamheidslabel G. Het streven is om hier een energieneutraal gebouw van te maken. Ook heeft het Rijksvastgoedbedrijf zich als opgave gesteld om de aanbestedingsprocedure te vergemakkelijken om al tijdens de procedure beter samen te kunnen werken met de markt.

Dit leidt ertoe dat 1 september aanstaande de uitvraag zal worden gepubliceerd. Dit is wel later dan eerder gecommuniceerd maar is het directe gevolg van het voornemen om de aanbesteding op een andere wijze te doorlopen. De tijd die het RVB nu neemt wordt benut om straks beter met elkaar te kunnen samenwerken (in de aanbesteding) en met de markt een beter resultaat te boeken dan ieder als zelfstandige partij kan realiseren.

De renovatie van de Tesselschadestraat 4 is overigens een belangrijke opgave voor het RVB. De uitdaging binnen de renovatie van het gebouw is niet alleen van technische en financiële aard, maar wordt ook gevoed door het besef dat de ambitie om het pand energieneutraal te maken alleen kan worden behaald door dichter met de markt op te trekken.

Den Bosch – Gebouw vol Energie

In Den Bosch is eind 2016 met Gebouw vol Energie gestart. Dit lokale programma – dat wordt gefaciliteerd door Kantoor vol Energie – richt zich op het renoveren van tien bestaande gebouwen naar energieneutraal voor 2020. Inmiddels is begonnen met een tweetal pilotprojecten van Kuijpers B.V. in Den Bosch en is Avans aan de slag met de renovatie van een van hun gebouwen. Hoe dit verder verloopt kan je volgen via Kantoor vol Energie.